Logo Institut del Teatre

Drets i deures estudiants CSD

30 de maig de 2017


Tenen la condició d’estudiants totes aquelles persones que, havent superat les proves d’accés, hagin complet totes els requisits administratius que comporta la matriculació en algun dels cursos regulars, tant en els estudis reglats com en els no reglats.

L’estudiantat (d’estudis reglats) tindrà dret a una targeta d’identificació que també permet l’accés als diferents espais del Centre. Aquesta targeta serà lliurada en formalitzar la primera matriculació i tindrà validesa durant la seva escolaritat.

Tot l’alumnat té dret a l’orientació educativa i professional, i a la cooperació activa en les tasques educatives.

L’estudiantat participarà en els òrgans de representació de l’Institut, d’acord amb el que estableix el Reglament General de l’Institut del Teatre i el Reglament Intern del Conservatori Superior de Dansa. L’elecció dels/les representants es farà segons la normativa general establerta.

L’alumnat de tots els cursos nomenarà un delegat o delegada per elecció directa i secreta, dins un període de temps no superior al 10% de la durada de l’activitat acadèmica en la qual estiguin matriculats. La vigència del càrrec és per a tot el curs. L’Escola comunicarà oportunament els processos electorals.

La puntualitat a les classes és obligatòria. El professorat podrà impedir-hi l’entrada passat el temps pertinent.

L’estudiant és responsable dels perjudicis que ocasioni, per abús o per negligència a les instal·lacions del centre.

És prohibit fumar en tot l’edifici, i també entrar-hi amb menjar o begudes, llevat d’aigua, dins les aules, fins i tot fora de l’horari de classe.

En cap cas no es permetrà l’assistència a les classes a persones que no hagin abonat la matrícula corresponent.

Atès que els estudis superiors de Dansa són presencials, un 25% de faltes d’assistència acumulades durant el curs en una mateixa assignatura tècnica,  pràctica o teòrico-pràctica pot donar lloc a la pèrdua dels drets d’escolaritat o de la convocatòria ordinària d’examen.

Es responsabilitat de l’alumnat que els treballs que s’hagin de lliurar arribin al professorat corresponent.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat