Logo Institut del Teatre

Normativa de matriculació de l'ESTAE

27 de març de 2015


La formalització de la matrícula comporta l’acceptació d’aquesta normativa acadèmica i administrativa.

És responsabilitat de l’alumne comprovar que ha estat matriculat correctament.

Es considera formalitzada una matrícula quan s’hagi completat el procediment administratiu dins del termini establert. No es considera vàlida cap matriculació efectuada al marge d’aquesta normativa malgrat haver abonat les taxes. El full de matrícula té caràcter d’instància i la seva liquidació i admissió per part dels serveis administratius no n’impliquen la conformitat.

Als estudis de formació inicial de l’ESTAE, els alumnes que es matriculin de manera ordinari ho hauran de fer de la totalitat de les unitats formatives del semestre corresponent i, també, de les unitats formatives que tinguin pendents de semestres anteriors que s’imparteixin en el període lectiu en el qual es matriculen. Amb caràcter general, la matriculació no pot superar el 115% de la càrrega lectiva establerta per a cada curs. En els casos en què es depassi aquest límit establert o hi hagi alguna variació, l’alumne ha de tenir el vistiplau del coordinador d’especialitat per poder formalitzar la seva matrícula.

A l’ESTAE també es realitzen adaptacions curriculars per tal de facilitar la simultaneïtat entre la feina i els estudis.

La matrícula d’una unitat formativa dóna dret a participar en dues convocatòries d’avaluació ordinàries durant aquest curs acadèmic. Per a altres convocatòries, cal abonar les taxes corresponents.

En el cas particular d’una matriculació fora de termini, l’estudiant té dret a realitzar només aquelles convocatòries que quedin segons el calendari d’exàmens d’aquest curs acadèmic.

Matriculació fora de termini

Qualsevol matriculació que es vulgui fer fora del termini establert s’ha de demanar per escrit. El Director de l’escola dictaminarà la resolució.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Compartir

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat