Logo Institut del Teatre

Drets i deures estudiants ESAD

30 de maig de 2017


Tots els/les estudiants tindran dret  a l’orientació educativa i professional, i a ala cooperació activa en tasques educatives.

L’estudiantat participarà en els òrgans de representació de l’Institut, d’acord amb el que estableix el Reglament General de l’Institut del Teatre i el Reglament Intern de l’Escola Superior d’Art Dramàtic. L’elecció d’aquests representants es farà segons la normativa general establerta.

L’alumnat de tots els cursos nomenarà un delegat o delegada per elecció secreta, dins un període de temps no superior al 10% de la durada de l’activitat acadèmica en la qual estiguin matriculats. La vigència del càrrec és per a tot el curs. L’Escola comunicarà oportunament els processos electorals.

La puntualitat a les classes és obligatòria. El professorat podrà impedir-hi l’entrada passat el temps  pertinent.

L’estudiantat és responsable dels perjudicis que ocasioni, per abús o per negligència, a les instal·lacions del centre.

És prohibit de fumar en tot l’edifici, i també entrar-hi  amb menjar o begudes, llevat d’aigua, dins les aules, fins i tot fora de l’horari de classe.

En cap cas no es permetrà l’assistència a les classes a persones que no hagin abonat la matrícula corresponent.

Atès que els estudis superiors d’Art Dramàtic són presencials, un 25% de faltes d’assistència acumulades durant el curs en una mateixa assignatura tècnica, pràctica o teòrico-pràctica pot donar lloc a la pèrdua  dels drets d’escolaritat o de la convocatòria ordinària d’examen.

És responsabilitat de l’alumnat  que els treballs que ha de lliurar arribin al professor/a corresponent.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat