Logo Institut del Teatre

ESTAE (Luminotècnica | Tècniques de so | Maquinària escènica)

Comparteix

Aquesta normativa és un recull de totes les normes que configuren l’estructura i la dinàmica acadèmiques i administratives de l’ESTAE i substitueix qualsevol normativa anterior. Tots els membres que formen part de la comunitat acadèmica trobaran una referència en la informació que conté aquesta normativa. Els aspectes que no hi estiguin previstos seran resolts per l’equip directiu d’acord amb la Secretaria Acadèmica General de l’Institut del Teatre. 

1.   Informació i comunicació

De manera ordinària l’Escola es comunica amb l’alumne per mitjà del taulell d’anuncis oficial de l’entrada de l’edifici, de les bústies particulars dels alumnes o del campus virtual. Qualsevol altra via és alternativa i no substitueix les anteriors.

En cas d’incidències puntuals urgents l’Escola disposa d’un servei de missatgeria instantània per poder informar l’alumne amb rapidesa.

Els horaris de classe i  d’altres activitats programades es comuniquen oficialment mitjançant l’aplicació de gestió de calendari. Les dates d’exàmens, la publicació de les actes d’avaluació, etc, es publicaran igualment al campus virtual de l’ESTAE.

Tanmateix, tots els alumnes de l’ESTAE disposen de comptes de correu institucional de l’Institut del Teatre. Mitjançant aquesta via poden rebre comunicacions dels diferents departaments de l’Institut del Teatre (administració, servei de graduats, comunicació, etc).

És obligació de l’estudiant consultar i estar al dia dels sistemes de comunicació de l’escola i no es pot al·legar ignorància.

2.   Escolaritat 

Tenen la condició d’alumnes totes aquelles persones que hagin complert tots els requisits administratius que comporta la matriculació en alguna de les unitats formatives o dels cursos regulars.

Tots els alumnes amb matrícula ordinària (excloses les matrícules sense efectes acadèmics) tindran el carnet d’identificació que els acredita com a alumnes de l’Institut del Teatre. També es podran beneficiar d’alguns serveis pertanyents a la FPC i la UPC.

En cap cas no es permet l’assistència a les classes a persones que no tinguin regularitzada la seva situació acadèmica.

3.   Calendari i horaris

A l’inici de cada semestre es publica el calendari i la previsió horària de classes.

L’organització posterior d’activitats pràctiques, visites a teatres o empreses, conferències, tallers, etc., així com les activitats dels professors especialistes que combinen la docència amb l’exercici de la professió, poden comportar lleugeres modificacions en l’horari establert. Les variacions poden afectar els horaris o els dies de realització de classes concretes, però mai no impliquen la reducció de la càrrega lectiva de les unitats formatives.

L’estudiantat pot consultar els horaris de les classes i de les altres activitat a l’aplicació de calendari. En cas d’incidències puntuals l’Escola disposa d’un servei de missatgeria instantània per poder informar l’alumne amb rapidesa.

En el cas dels tallers (muntatges, assaigs i representacions en col·laboració amb l’ESAD o altres artistes), els horaris i les tasques per a l’endemà es fixen mitjançant la "tablilla", tal com es fa en la vida professional i d’acord amb el progrés del muntatge i les necessitats tècniques i artístiques de l’espectacle.

Tenint en compte que l’activitat de l’espectacle té lloc en franges horàries que són les pròpies del lleure (nits, festius, etc.), l’Escola pot convocar els alumnes en caps de setmana o festius i en horari nocturn per tal d’assistir a espectacles o fer tallers i pràctiques amb públic.

Els horaris de les pràctiques d’empresa són els que es fixin per a cada cas entre l’empresa en què l’alumne faci les pràctiques i el tutor de pràctiques de l’Escola, però cal tenir present que, en bona lògica, són els horaris propis de l’activitat de l’espectacle. 

4.   Assistència i puntualitat

Atès que els estudis a l’ESTAE són presencials, l’acumulació de faltes d’assistència durant el curs en una mateixa unitat formativa pot donar lloc a la pèrdua dels drets d’escolaritat i de les dues convocatòries ordinàries d’avaluació. A l’acta d’avaluació constarà com a no presentat (NP) a la primera convocatòria i com a convocatòria anul·lada (CA) a la segona.

Per a cada sessió de classe, l’ESTAE disposa d’un full d’assistència. És responsabilitat de l’alumne signar-lo, ja que el full és el document que justifica la seva presència a classe.

Les sessions de tutoria, tant col·lectives com individuals, formen part del procés formatiu i són d’assistència obligada.

L’assistència a espectacles, exposicions, conferències, visites i altres activitats que es convoquin com a activitats acadèmiques és obligatòria i a càrrec de l’alumne.

La falta d’assistència a les activitats esmentades anteriorment es tindrà en compte en les avaluacions curriculars, els informes i les valoracions de l’expedient acadèmic.

Les condicions d’assistència de cada unitat formativa estan descrites a la fitxa corresponent que trobareu al Programa d’unitats formatives.

A les unitats formatives que s’imparteixen en forma de tallers i a la formació en el centre de treball (FCT), l’assistència és inexcusable i imprescindible per obtenir la qualificació final de la unitat formativa.

La puntualitat a les classes és obligatòria. El professor retirarà el full d’assistència un cop passat el temps pertinent i els estudiants que arribin amb posterioritat no podran signar-lo. 

5.  Procés d’avaluació

L’avaluació continuada dels aprenentatges dels alumnes es fa a partir de les competències del perfil professional del títol. Es prenen com a referència les capacitats i els criteris d’avaluació fixats per al perfil professio- nal establert dins del projecte FIRCTE (Formació Inicial i Reconeixement de Competències de les Tècniques de l’Espectacle en viu).

Assolir progressivament aquestes competències és la condició que permetrà a l’alumne continuar cursant les unitats formatives o obtenir el títol.

Són ítems avaluables totes les dimensions del perfil: els coneixements teòrics, les habilitats procedimentals i les actituds professionals.

Una unitat formativa es considera aprovada quan s’hagin superat degudament les avaluacions.

Cal tenir en compte que, en determinats supòsits, la recuperació de les unitats formatives eminentment procedimentals (tallers, per exemple) només es pot fer repetint la unitat formativa el curs acadèmic següent. En aquests casos, consta com a convocatòria anul·lada (CA) la segona convocatòria del curs actual.

Els procediments d’avaluació i de recuperació de cada unitat formativa estan descrits a la fitxa de la unitat corresponent, que es pot consultar al Programa d’unitats formatives.

Les pràctiques d’empresa formen part del cicle de formació i les avalua el tutor d’empresa conjuntament amb el tutor del centre. 

6.  Convocatòries ordinàries

Els alumnes disposen de quatre convocatòries per cada unitat formativa. La formació en centres de treball (FCT) i el projecte integrat (PI) disposen de dues convocatòries cadascun. Tant la qualificació «no presentat» com la qualificació «suspès» exhaureixen la convocatòria. La no superació de les convocatòries corresponents a cada unitat formativa suposa la pèrdua de l’escolaritat.

Amb caràcter excepcional, l’alumne que, per motius que condicionin o impedeixen el desenvolupament ordinari de les activitats acadèmiques, hagi exhaurit les convocatòries ordinàries podrà sol·licitar una convocatòria extraordinària. Caldrà documentar degudament els motius al·legats. Si l’estudiant així ho sol·licita, un tribunal format per tres professors de l’especialitat corregirà les proves i signarà l’acta corresponent.

No es podrà aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva atorgada; és a dir, no es podran repetir unitats formatives ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni es podran establir fórmules (presentació a segones convocatòries de recuperació ni d'altres) per incrementar-ne la qualificació positiva. 

7.  Anul·lació de convocatòries 

L’anul·lació de convocatòria es fa mitjançant un imprès de sol·licitud i una justificació. Correspon a la Secretaria Acadèmica de l’Escola l’autorització de les anul·lacions, les quals queden limitades a un màxim de dues per unitat formativa.

La presentació de sol·licituds s’ha de formalitzar dins dels horaris d’atenció al públic establerts per la Secretaria Acadèmica del Centre del Vallès de l’Institut del Teatre.

Terminis:

 • Per a la primera convocatòria: fins a trenta dies abans de la prova d’avaluació de la unitat formativa de què es tracti.
 • Per a les convocatòries posteriors: fins a dos dies hàbils abans de la prova d’avaluació.

L’anul·lació de convocatòria fa que aquesta no computi a l’efecte acadèmic, però en queda exhaurida la matrícula. Per tornar a tenir dret a les convocatòries, cal abonar les taxes corresponents. 

8.  Avaluació 

L’avaluació pren les formes adequades als conceptes que s’avaluen (exàmens escrits, proves pràctiques, treballs, exercicis, avaluació del professor o del tutor o avaluació curricular, entre d’altres).

Només poden assistir a les proves d’avaluació els alumnes matriculats en aquella unitat formativa. Als alumnes que s’hi presentin sense haver-se matriculat, se’ls declararan nul·les les proves d’avaluació.

De la mateixa manera, tan sols poden assistir-hi els alumnes que hagin complert els requisits d’assistència.

El màxim retard admissible d’arribada de l’estudiant a qualsevol examen o prova d’avaluació és de 10 minuts respecte de l’hora fixada.

En cas que el professor responsable de la prova detecti la utilització de material no permès, còpia de l’examen, transmissió d’informació entre estudiants o qualsevol altre incompliment de les condicions de l’examen, anul·larà la prova d’avaluació dels implicats i determinarà l’expulsió immediata d’aquests alumnes del local on se celebra. La qualificació de la unitat formativa dels alumnes implicats serà de 0. Posteriorment, es facilitarà un informe al coordinador o tutor corresponent. Complementàriament, si n'és el cas, se'ls aplicarà les mesures previstes en les Normes d’Organització i Funcionament de l’ESTAE (NOF).

Els treballs es lliuraran enel termini i format establert a les bases específiques de cada treball. 

Al final de cada semestre, la comissió d’avaluació curricular fa l’avaluació del recorregut acadèmic de l’alumne. En aquesta reunió es valora l’expedient de cada alumne, així com la seva evolució acadèmica. L’acta de la reunió recull els acords de la comissió en relació amb els temes exposats.

A l’avaluació semestral, la comissió d’avaluació curricular:

 • Aconsella, al final del primer semestre, l’opció d’especialitat més indicada al perfil de l’alumne.
 • Revisa el pla de matrícula per al semestre següent si l’avaluació no és satisfactòria.
 • Orienta l’estudiant sobre el seu progrés i el grau d’adquisició de les competències que conformen el currículum.
 • A la darrera avaluació, a petició de l'estudiant - i tenint en compte l’expedient de l’estudiant, l’informe del tutor i les altres qualificacions -  la comissió d'avaluació pot realitzar una avaluació curricular que consisteix en aprovar amb qualificació de 5 un màxim de dues unitats formatives o 12 ECTS que s’hagin suspès.

Per obtenir el diploma acreditatiu de final dels estudis s’han d’haver aprovat totes les unitats formatives que componen els mòduls professionals. 

9.  Qualificacions 

La nota final de la unitat formativa s’expressa amb un número enter sense decimals.

Per valors superiors a 5, l’arrodoniment de la nota final es fa de forma ordinària: si el valor del decimal està entre 0,1 i 0,4, l’arrodoniment es fa al número enter inferior. A partir de 0,5, l’arrodoniment es fa al número enter superior.

Per valors inferiors a 5, l’arrodoniment de la nota final es fa a la baixa independentment del valor del decimal.

Si l’alumne no es presenta a la prova d’avaluació, no lliura els treballs o no compleix els requisits acadèmics de la unitat formativa, consta com a «no presentat» (NP) i exhaureix la convocatòria. Aquesta qualificació indica que l’estudiant no ha estat avaluat.

La qualificació de NP també s’atorga quan l’estudiant no ha assistit com a mínim al 70% del nombre total de sessions de la unitat formativa. En aquest cas, la qualificació de NP pot donar lloc a la pèrdua dels drets d’escolaritat i d’ambdues convocatòries ordinàries d’avaluació.

A les qualificacions obtingudes per mitjana de diverses notes (exàmens, treballs, exercicis, etc.) s’hi aplica la fórmula genèrica següent: 

N = Q1 x P1 + ... + Qn x Pn
On: N = nota mitjana, Q = qualificació i P = percentatge. 

Els criteris d’aplicació són:

 • A les unitats formatives només es fa la mitjana quan totes les qualificacions parcials són iguals o superiors a 4. En cas contrari, la qualificació final consta com a suspesa.
 • A les unitats formatives de format taller cal que totes les qualificacions parcials siguin iguals o superiors a 5 per poder fer la mitjana, que s’arrodoneix sense decimals. En cas contrari, l’alumne consta com a suspès a la qualificació final.
   

A les unitats formatives aprovades per avaluació curricular la qualificació és de 5. 

Les pràctiques d’empresa s’avaluen de la manera següent: «apte» o «no apte». En cas que sigui «apte», pot anar acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el quadern de pràctiques, en els termes de «suficient», «bé» o «molt bé».

10.  Publicació de les notes d’avaluació 

Les notes es donen a conèixer amb la publicació d’una preacta, amb la finalitat que els alumnes que ho considerin necessari puguin revisar l’avaluació amb el professor.

Si la disconformitat amb l’avaluació persisteix després de revisar la preacta, l’estudiant pot demanar una revisió formal de les proves d’avaluació de la unitat formativa mitjançant una instància adreçada al cap de l’Escola. La instància s’ha de presentar en un termini màxim de quinze dies hàbils a partir de la publicació de la preacta. 

11.  Continuïtat acadèmica i unitats formatives pendents 

Per a l’estudiant, les unitats formatives pendents de cursos precedents són prioritàries a les del curs al qual s’ha inscrit. L’estudiant que no superi una unitat formativa en segona convocatòria l’ha de repetir en la seva totalitat.

El nombre màxim de càrrega lectiva pendent per poder passar de curs està estipulat en el 15 %. En els casos en què es depassi aquest límit establert o hi hagi alguna variació, l’alumne ha de tenir el vistiplau del coordinador d’especialitat per poder formalitzar la seva matrícula.

Malgrat això, i en els casos excepcionals d’adaptació curricular, l’alumne que excedeixi aquest límit es podrà matricular si compta amb el vistiplau del coordinador d’especialitat. 

12.  Expedició de diplomes i certificats acadèmics 

Tot alumne que necessiti un certificat acadèmic l’ha de sol·licitar a la Secretaria Acadèmica de l’ESTAE.

Tots els certificats acadèmics es tramiten per mitjà de la Secretaria i estan subjectes a les taxes estipulades al Decret de preus públics de la Diputació de Barcelona.

Quan finalitza els estudis, l’alumne rep un diploma acreditatiu atorgat per l’Institut del Teatre i la Fundació Politècnica de Catalunya. 

13.  Normes de convivència 

L’Escola prendrà, com a normativa per a la convivència, les disposicions  establertes en el document de Normes d’Organització i Funcionament (NOF) de l’ESTAE i de la legislació vigent:

 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació,
 • Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya,
 • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Les NOF es poden consultar al web de l’Institut del Teatre (www.institutdelteatre.cat) i al Campus virtual de l’ESTAE.

14. Prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere de l’alumnat de l’Institut del Teatre

L’Institut del Teatre estableix un protocol d’actuació davant els casos relacionats amb l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o d’identitat de gènere que és d'aplicació a totes les situacions derivades de qualsevol activitat que tingui lloc a l'entorn de les relacions amb estudiant de l'Institut del Teatre. Inclou, per tant, els estudis, pràctiques, intercanvis, festivals, formació fora del centre i qualsevol altra activitat organitzada per l'Institut del Teatre o que vinculi alumnes d'aquesta institució.

En el cas particular d'alumnes de l'ESTAE fent activitats al campus de la UPC es tindrà en compte també el protocol que la Universitat Politècnica de Catalunya té establert al respecte.

Vista la particularitat de la distribució geogràfica dels espais de l’ESTAE i, amb l’interès de facilitar l’atenció a la persona afectada, l’ESTAE anomenarà una persona de referència que farà de pont entre la persona afectada i la Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments de l’Institut del Teatre facilitant-ne el contacte.

La informació i formularis relacionats amb la prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament, es troba a l’abast de l’alumnat al web de l’Institut del Teatre i al Campus virtual de l’ESTAE.

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x