Logo Institut del Teatre
 • DATES:  Del 30 de setembre de 2022 al 4 de juny de 2023
 • PREINSCRIPCIÓ: Oberta fins el 5 de setembre
 • MATRICULACIÓ:  Del 5 al 15 de setembre

 

web teatre.png

 Dades bàsiques del curs

(Cliqueu a sobre els títols per anar a la informació) 

1- A qui s’adreça
2- Àmbits d'aplicació
3- Estructura
4- Calendari
5- Horaris
6- Equip docent
7- Programa
8- Títol
9- Preus
10- Idioma
11- Inscripció i matriculació
12- Procés de selecció
13- Organització i lloc d’impartició
14- Consultes 


 

1. A qui s’adreça: Educadors/es, mestres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Professors/es de Dansa, Mestres de Música, Mestres d’Educació Especial, Professors d’Educació Física, Graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Graduats, Llicenciats, Diplomats i altres Titulacions Superiors. Monitors, Educadors socials, Psicoterapeutes, Psicomotricistes i tota persona interessada en el moviment i l’educació.

2. Aplicació dels continguts en els àmbits següents: Pedagogia en centres públics i privats d'educació infantil, primària i secundària, batxillerats artístics en arts escèniques, cicles formatius i de grau superior, estudis de grau, centres de lleure, centres terapèutics, centres d’integració social i centres penitenciaris.

3. Estructura: El postgrau s’estructura en tres itineraris diferents: Teatre i Educació, Moviment i Educació, i Projectes Pedagògics i Escènics. Cada itinerari s'estructura en blocs monogràfics amb una àmplia diversitat de continguts. Es poden cursar blocs solts. Els alumnes matriculats al postgrau sencer, en qualsevol dels tres itineraris, hauran de desenvolupar un projecte propi al llarg de la formació per tal d'obtenir la titulació. En cas que un alumne estigui matriculat per blocs, haurà de realitzar un treball d'aplicació obligatori, específic de cadascun, si vol que els crèdits li siguin reconeguts.

4. Calendari: Del 30 de setembre de 2022 al 4 de juny de 2023

5. Horaris: L’horari es reparteix en blocs de caps de setmana de 20 hores distribuïdes entre divendres de 15 a 20h; dissabte de 9 a 14h i de 15 a 20h i diumenge de 9 a 14h.  La modalitat d’impartició de les classes dependrà de les directrius que marquin les autoritats sanitàries.

6. Equip de direcció i coordinació:

 • Direcció: Carles Salas, Montse Lloret i Núria Plana
 • Coordinació i tutoria: Pastora Villalón
 • Administració: Eva Crispi

7. Programa del postgrau: Els Itineraris de Teatre, Moviment i Projectes Pedagògics s’estructuren en blocs de formació obligatoris i d’altres optatius, a escollir entre els propis de l’itinerari  o els de les altres dues especialitats. Vegeu esquema estudis (català) / Ver esquema estudios (castellano)

8. Títol: Postgrau de títol propi de l’Institut del Teatre

9. Preus:

 • 1 ECTS: 76,19 €. Preu total itinerari (21 ECTS): 1.600,00 € (18 places).
 • Més 17 € d’assegurança. En cas d’inscriure’s per blocs, també cal abonar 17 € en concepte d’assegurança.
 • Descomptes: del 20% per a graduats de l´Institut del Teatre i per a persones que ja hagin realitzat un postgrau a l'Institut del Teatre; del 25% per a estudiants de l´Institut del Teatre; del 10% per a persones associades o vinculades a entitats sense ànim de lucre relacionades amb les arts escèniques
 • L'Institut del Teatre es reserva el dret de suspendre el curs si no s'arriba al mínim establert d'alumnes matriculats. I també de substituir algun professor i modificar dates si fos necessari, per causes alienes al nostre centre.

10. Idioma: Català i castellà. L’idioma en què s’imparteix el postgrau serà en català i/o castellà, en funció de la comprensió de l’idioma de l’alumnat i professorat.

11. Inscripció i matriculació:

Formulari d'inscripció / Formulario de inscripción

Matriculació: 

 • L'anul·lació de la matrícula comporta l'anul·lació de tot el procediment administratiu, però no comporta la devolució de les taxes de matriculació. En cas que algun dels pagaments no es realitzi, es portarà a terme la cancel·lació de la matrícula de l'alumne, amb la consegüent pèrdua dels efectes acadèmics. Només es retornarà l'import de la matrícula si s'anul·la 15 dies abans de l'inici del postgrau..
 • Si es disposa de llicenciatura o del grau en Psicologia, el bloc de Psicologia i desenvolupament de l'educació queda convalidat. Tanmateix, això no eximeix del pagament del mòdul complet.
 • Qualsevol estudiant que tingui la titulació de diploma en Teatre i educació dels cursos compresos entre 2006-2011, i estigui interessat a obtenir el títol de Postgrau, podrà sol·licitar la convalidació d'algun dels mòduls o blocs ja fets i realitzar els crèdits requerits.

12. Procés de selecció: El procés de selecció es fa estrictament per ordre de preinscripció i es tindrà en compte l'expedient acadèmic i l'experiència professional. Tenen prioritat les persones que s´hagin inscrit al postgrau complet, i no per blocs, i els graduats per l´Institut del Teatre.

13. Organització i lloc d’impartició:
Institut del Teatre-Centre d’Osona 
Sant Miquel dels Sants, 20. 08500 Vic 
Tel. 938 854 467 / 664 363 313
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 10h a 14h

Facebook: https://www.facebook.com/Institut-del-Teatre-Centre- de-Vic- 297228077110354/

14. Consultes: postgraus.vic@institutdelteatre.cat   Presentació curs 2022-2023

El curs 2022-2023 l’Institut del Teatre presenta la 17a edició del Postgrau de les Arts Escèniques i l’Educació en el seu itinerari de Teatre.

El postgrau ofereix eines i recursos pedagògics vinculats a les arts escèniques, amb l’objectiu de dotar l’alumnat de coneixements teòrics i pràctics per poder integrar i sistematitzar aquests instruments i adquirir competències per poder aplicar-los.

En el cas de l’Itinerari de Teatre, se centra a oferir eines, estratègies, recursos i metodologies per a la introducció del teatre a la docència, en aquests trobarem una sèrie de blocs més "teòrics" encara que tots els blocs són teoricopràctics, basats en nocions i conceptes clau de pedagogia, psicologia, avaluació i atenció a la diversitat, i una sèrie de blocs pràctics on els docents exposen les seves metodologies per treballar les arts escèniques amb l'alumnat, sigui quina sigui l'etapa, la realitat i el context.

S’adreça a llicenciats, graduats i professionals de l’àmbit de les ciències de l’educació i de les arts escèniques que vulguin adquirir recursos per a la docència teatral i del moviment, i que apostin per promoure l’art com un pilar bàsic de l'educació.

PROGRAMA  ITINERARI DE TEATRE (21 ECTS)

Inauguració, sessió informativa i lliurament de material

 • Data: 30 de setembre de 2022
 • Horari: de 14:00 a 15:00

 

BLOCS OBLIGATORIS

Bloc d’Estructura, organització i eines d'avaluació / Bloque de Estructura, organización y herramientas de evaluación  (3 ECTS)
Objectius: Donar pautes i eines per estructurar i desenvolupar un projecte propi de formació amb diferents orientacions. Reflexionar sobre la necessitat d’avaluar i sobre els components que hi intervenen. Adquirir estratègies i elaborar instruments

 • Docent: Enric M. Sebastiani
 • Dates: 30 de setembre, 1 i 2 d'octubre de 2022
 • Horari:  divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

Bloc de Psicologia del Desenvolupament i Psicologia de l’Educació / Bloque de Psicología del Desarrollo y Psicología de la Educación (2 ECTS)
Objectius: Conèixer els canvis globals de les persones  i adquirir coneixements bàsics sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge per fomentar coneixements significatius a l´aula i desenvolupar l'activitat professional en un context obert a la diversitat d'alumnat.

Apartat: Psicologia del desenvolupament / Apartado: Piscología del desarrollo

 • Docent: Clàudia Herrero
 • Dates: 11 de novembre de 2022
 • Horari:  divendres de 15:00 a 20:00

 
Apartat: Psicologia de l´educació Apartado: Psicología de la educación

 • Docent: Mila Naranjo 
 • Dates: 12 de novembre de 2022
 • Horari: dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

Apartat: Atenció a la diversitat 1Apartado: Atención a la diversidad 1

 • Docent: Verónica Jiménez
 • Dates: 13 de novembre de 2022
 • Horari: diumenge de 9:00 a 14:00

Bloc d’Atenció a la Diversitat i psicologia de grups / Bloque de Atención a la Diversidad y psicología de grupos (2 ECTS)
Objectius: Analitzar els canals d’aprenentatge i els circuits neuronals principals que hi participen. El teatre i el moviment com a eina inclusiva dins de l’educació. Familiaritzar-se amb coneixements bàsics sobre els comportaments grupals per a entendre la interacció humana.

Apartat: Psicologia de grups Apartado: Psicología de grupos

 • Docent: Montserrat González
 • Dates: 2 de desembre de 2022
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00

Apartat: Atenció a la diversitat 2 / Apartado: Atención a la diversidad 2

 • Docents: Marta Filella i David Martínez
 • Dates: 3 i 4 de desembre de 2022
 • Horari: dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

Bloc de Direcció i dinàmiques de grup / Bloque de Dirección y dinámicas de grupo (2 ECTS)
Objectius: Conèixer diferents dinàmiques de grup per gestionar l´activitat amb els alumnes.

 • Docent: Fernando Bercebal
 • Dates: 24, 25 i 26 febrer 2023
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

Bloc de Tècnica de veu i Interpretació / Bloque de Técnica de voz e Interpretación (2 ECTS)
Objectius: Adquirir recursos per desenvolupar les possibilitats expressives a través de tècniques d’interpretació, de veu i de manipulació d’objectes.

 • Docent: Enric Ases
 • Dates: 14, 15 i 16 d’abril de 2023
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

Bloc de Diversitat i Teatre / Bloque de Diversidad y Teatro (2 ECTS)
Objectius: Integrar en el grup les persones amb diversitat intel·lectual segons les seves possibilitats.

 • Docents i dates: Marta Iglesias, 05/05/2023 de 15:00 a 20:00; Berta Camps, 06/05/2023 de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; Clàudia Cedó, 07/05/2023 de 9:00 a 14:00.

Bloc Composició aplicada a la creació / Bloque Composición aplicada a la creación (2 ECTS)
Objectius: La composició com a treball d'interacció dels diferents elements: dramatúrgia, ritme, espai... La composició com a fet artístic global.

 • Docent: Néstor Roldán
 • Dates: 19, 20 i 21 de maig de 2023
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

Bloc Escola d’espectadorsBloque Escuela de espectadores (2 ECTS)
Objectius: Adquirir eines per dissenyar, programar i gestionar activitats de formació d´espectadors.

 • Docent: Maribel Bayona
 • Dates: 2, 3 i 4 de juny de 2023
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

 

BLOCS OPTATIUS

Bloc de Projectes pedagògics / Bloque de Proyectos Pedagógicos (2 ECTS)
Objectius: Anàlisi de diferents projectes i les seves metodologies com a nova eina d’investigació o creació pedagògica.

 • Docents i dates: Anna del Barrio, 21/10/2022 de 15:00 a 20:00; Marta Galán, 22/10/2022 de 9:00 a 14:00; Montserrat Iranzo, 22/10/2022 de 15:00 a 20:00; Marta Filella, 23/10/2022 de 9:00 a 14:00.
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

Bloc d'Arts escèniques aplicades / Bloque de Artes Escénicas Aplicadas (2 ECTS)
Objectius: L’art escènic com a eina pedagògica en altres contextos: diversitat, persones vulnerabilitzades, programes de reinserció... Creació artística aplicada: comunitats i diversitats.

 • Docent: Eva García
 • Dates: 13, 14 i 15 de gener de 2023
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

Bloc de Producció i gestió de projectes / Bloque de Producción y gestión de proyectos (2 ECTS)
Objectius: Sistemes i estructures de producció i gestió per desenvolupar diferents projectes pedagògics.

 • Docent: Mònica Arús
 • Dates: 3, 4 i 5 de febrer de 2023
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

Bloc de Dinàmiques del cos: el moviment com a eina expressiva / Bloque de Dinámicas del cuerpo: el movimiento como herramienta expresiva (2 ECTS)
Objectius: Estudiar els diferents elements del moviment per enriquir i ampliar el treball interpretatiu dirigit a persones no professionals, amb atenció als elements creatius i pedagògics.

 • Docent: Claudia G. Moreso
 • Dates: 10, 11 i 12 de març de 2023
 • Horari: d divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

Bloc de Llenguatges Escènics / Bloque de Lenguages escénicos (2 ECTS)
Objectius: Els diferents llenguatges escènics i els dispositius dramatúrgics de les arts escèniques contemporànies. La mirada analítica com a base essencial d'aprenentatge.

 • Docent: Marc Villanueva
 • Data: 10, 11 i 12 de març de 2023
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00 i dissabte 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

Bloc de l’objecte i el titella / Bloque del objeto y el títere (2 ECTS)
Objectius: Reflexionar sobre les aplicacions educatives, socials i terapèutiques dels titelles i objectes. Adquisició de tècniques d'improvisació i de manipulació d'objectes i desenvolupament de la capacitat per dissenyar projectes amb titelles.

 • Docent: Maria Castillo
 • Dates: 24, 25 i 26 de març de 2023
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x