Logo Institut del Teatre
 • DATES:  De l'1 d'octubre de 2021 al 19 de juny de 2022
 • MATRÍCULES OBERTES

 

web teatre.png


 Dades bàsiques del curs

(Cliqueu a sobre els títols per anar a la informació) 

1- A qui s’adreça
2- Àmbits d'aplicació
3- Estructura
4- Calendari
5- Horaris
6- Equip docent
7- Programa
8- Títol
9- Preus
10- Idioma
11- Matriculació
12- Procés de selecció
13- Organització i lloc d’impartició
14- Consultes 


 

1. A qui s’adreça: Educadors/es, mestres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Professors/es de Dansa, Mestres de Música, Mestres d’Educació Especial, Professors d’Educació Física, Graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Graduats, Llicenciats, Diplomats i altres Titulacions Superiors. Monitors, Educadors socials, Psicoterapeutes, Psicomotricistes i tota persona interessada en el moviment i l’educació.

2. Aplicació dels continguts en els àmbits següents: Pedagogia en centres públics i privats d'educació infantil, primària i secundària, batxillerats artístics en arts escèniques, cicles formatius i de grau superior, estudis de grau, centres de lleure, centres terapèutics, centres d’integració social i centres penitenciaris.

3. Estructura: El postgrau s’estructura en tres itineraris diferents: Teatre i Educació, Moviment i Educació, i Projectes Pedagògics i Escènics. Cada itinerari s’estructura en mòduls específics de l’especialitat que es divideixen en blocs. Es poden cursar blocs solts. Els alumnes matriculats al postgrau sencer, en qualsevol dels tres itineraris, hauran de desenvolupar un projecte propi al llarg de la formació per tal d'obtenir la titulació. En cas que un alumne estigui matriculat per blocs, haurà de realitzar un treball d'aplicació obligatori, específic de cadascun, si vol que els crèdits li siguin reconeguts.

4. Calendari: De l'1 d'octubre de 2021 al 19 de juny de 2022. 

5. Horaris: L’horari es reparteix en blocs de caps de setmana de 20 hores distribuïdes entre divendres de 15 a 20h; dissabte de 9 a 14h i de 15 a 20h i diumenge de 9 a 14h. *Excepte en el cas en que s’especifiqui un altre horari específic del bloc de formació. La modalitat d’impartició de les classes dependrà de les directrius que marquin les autoritats sanitàries.

6. Equip de direcció i coordinació:

 • Direcció: Carles Salas, Montse Lloret i Núria Plana
 • Coordinació i tutoria: Pastora Villalón
 • Administració: Eva Crispi

7. Programa del postgrau: Els Itineraris de Teatre, Moviment i Projectes Pedagògics s’estructuren en blocs de formació obligatoris i d’altres optatius, a escollir entre els propis de l’itinerari  o els de les altres dues especialitats. Vegeu esquema (en català o en castellà).

8. Títol: Postgrau de títol propi de l’Institut del Teatre

9. Preus:

 • 1 ECTS: 70 €. Preu total itinerari (25 ECTS): 1.750,00 € (18 places).
 • Més 17 € d’assegurança. En cas d’inscriure’s per blocs, també cal abonar 17 € en concepte d’assegurança.
 • Descomptes: del 20% per a graduats de l´Institut del Teatre i per a persones que ja hagin realitzat un postgrau a l'Institut del Teatre; del 25% per a estudiants de l´Institut del Teatre; del 10% per a persones associades o vinculades a entitats sense ànim de lucre relacionades amb les arts escèniques
 • L'Institut del Teatre es reserva el dret de suspendre el curs si no s'arriba al mínim establert d'alumnes matriculats. I també de substituir algun professor i modificar dates si fos necessari, per causes alienes al nostre centre.

10. Idioma: Català i castellà

11. Matriculació: Oberta a través del Formulari d'inscripció / Formulario de inscripción

 • L'anul·lació de la matrícula comporta l'anul·lació de tot el procediment administratiu, però no comporta la devolució de les taxes de matriculació. En cas que algun dels pagaments no es realitzi, es portarà a terme la cancel·lació de la matrícula de l'alumne, amb la consegüent pèrdua dels efectes acadèmics. Només es retornarà l'import de la matrícula si s'anul·la 15 dies abans de l'inici del postgrau..
 • Si es disposa de llicenciatura o del grau en Psicologia, el mòdul queda convalidat. Tanmateix, això no eximeix del pagament del mòdul complet.
 • Qualsevol estudiant que tingui la titulació de diploma en Teatre i educació dels cursos compresos entre 2006-2011, i estigui interessat a obtenir el títol de Postgrau, podrà sol·licitar la convalidació d'algun dels mòduls o blocs ja fets i realitzar els crèdits requerits.

12. Procés de selecció: El procés de selecció es fa estrictament per ordre de preinscripció i es tindrà en compte l'expedient acadèmic i l'experiència professional. Tenen prioritat les persones que s´hagin inscrit al postgrau complet, i no per blocs, i els graduats per l´Institut del Teatre.

13. Organització i lloc d’impartició:
Institut del Teatre-Centre d’Osona 
Sant Miquel dels Sants, 20. 08500 Vic 
Tel. 938 854 467 / 664 363 313
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 10h a 14h

Facebook: https://www.facebook.com/Institut-del-Teatre-Centre- de-Vic- 297228077110354/

14. Consultes: postgraus.vic@institutdelteatre.cat   Presentació curs 2021-2022

El curs 2021-2022 l’Institut del Teatre presenta la 16a edició del Postgrau de les Arts Escèniques i l’Educació en el seu itinerari de Teatre.

El postgrau ofereix eines i recursos pedagògics vinculats a les arts escèniques, amb l’objectiu de dotar l’alumnat de coneixements teòrics i pràctics per poder integrar i sistematitzar aquests instruments i adquirir competències per poder aplicar-los.

Les  matèries són impartides per professorat nacional i internacional de qualitat i prestigi.

S’adreça a llicenciats, graduats i professionals de l’àmbit de les ciències de l’educació i de les arts escèniques que vulguin adquirir recursos per a la docència teatral i del moviment, i que apostin per promoure l’art com un pilar bàsic de l'educació.

PROGRAMA  ITINERARI DE TEATRE (25 ECTS)

Inauguració, sessió informativa i lliurament de material

 • Data: 1 d'octubre de 2021
 • Horari: de 14:00 a 15:00

 

BLOCS OBLIGATORIS

Bloc d’Estructura, organització i eines d'avaluació / Bloque de Estructura, organización y herramientas de evaluación (3 ECTS)
Objectius: Donar pautes i eines per estructurar i desenvolupar un projecte propi de formació amb diferents orientacions. Reflexionar sobre la necessitat d’avaluar i sobre els components que hi intervenen. Adquirir estratègies i elaborar instruments

 • Docent: Enric M. Sebastiani
 • Dates: 1, 2 i 3 d'octubre de 2021
 • Horari:  divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

Bloc de Psicologia del Desenvolupament i Psicologia de l’Educació / Bloque de Psicología del Desarrollo y Psicología de la Educación (2 ECTS)
Objectius: Conèixer els canvis globals de les persones  i adquirir coneixements bàsics sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge per fomentar coneixements significatius a l´aula i desenvolupar l'activitat professional en un context obert a la diversitat d'alumnat.

Apartat: Psicologia del desenvolupament / Apartado: Piscología del desarrollo

 • Docent: Clàudia Herrero
 • Dates: 22 d'octubre de 2021
 • Horari:  divendres de 15:00 a 20:00

 
Apartat: Psicologia de l´educació / Apartado: Psicología de la educación

 • Docent: Mila Naranjo 
 • Dates: 23 d'octubre de 2021
 • Horari: dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

Apartat: Atenció a la diversitat 1 Apartado: Atención a la diversidad 1

 • Docent: Verónica Jiménez
 • Dates: 24 d'octubre de 2021
 • Horari: diumenge de 9:00 a 14:00

Bloc d’Atenció a la Diversitat i psicologia de grups / Bloque de Atención a la Diversidad y psicología de grupos (2 ECTS)
Objectius: Analitzar els canals d’aprenentatge i els circuits neuronals principals que hi participen. El teatre i el moviment com a eina inclusiva dins de l’educació. Familiaritzar-se amb coneixements bàsics sobre els comportaments grupals per a entendre la interacció humana.

Apartat: Atenció a la diversitat 2 Apartado: Atención a la diversidad 2

 • Docent: Marta Filella
 • Dates: 26 i 27 de novembre de 2021
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 11:30

Apartat: Atenció a la diversitat 3 / Apartado: Atención a la diversidad 3

 • Docent: David Martínez
 • Dates: 27 de novembre de 2021
 • Horari: dissabte d'11:30 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

 
Apartat: Psicologia de grups / Apartado: Psicología de grupos

 • Docent: Montserrat González
 • Dates: 28 de novembre de 2021
 • Horari: diumenge de 9:00 a 14:00

 

Bloc de Direcció i dinàmiques de grup / Bloque de Dirección y dinámicas de grupo (2 ECTS)
Objectius: Adquirir recursos teatrals per treballar la coralitat. Conèixer diferents dinàmiques de grup per gestionar l´activitat amb els alumnes.

 • Docent: Fernando Bercebal
 • Dates: 14, 15 i 16 de gener de 2022
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc de Dramatúrgia de la coralitat / Bloque de Dramaturgia de la coralidad (2 ECTS)
Objectius: Recursos teatrals per treballar la coralitat. Conèixer diferents dinà miques de grup per gestionar l'activitat amb l'alumnat.

 • Docent: Montse Colomé
 • Dates: 20, 21 i 22 de maig de 2022
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

Bloc Composició aplicada a la creació / Bloque Composición aplicada a la creación (2 ECTS)
Objectius: La composició com a treball d'interacció dels diferents elements: dramatúrgia, ritme, espai... La composició com a fet artístic global.

 • Docent: Néstor Roldán
 • Dates: 3, 4 i 5 de juny de 2022
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00


Bloc Escola d’espectadors
 / Bloque Escuela de espectadores (2 ECTS)
Objectius: Adquirir eines per dissenyar, programar i gestionar activitats de formació d´espectadors.

 • Docent: Maribel Bayona
 • Dates: 17, 18 i 19 de juny de 2022
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

  

BLOCS OPTATIUS

Bloc de Creativitat, Art, Ciència i Tecnologia Bloque de Creatividad, Arte, Ciencia y Tecnología (2 ECTS)
Objectius: La transversalitat de les arts i les ciències per aplicar en projectes educatius innovadors propis.

 • Docent: Magda Polo
 • Dates: 12, 13 i 14 de novembre de 2021
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

Bloc de Disseny, producció i gestió de projectes / Bloque de Diseño, producción y gestión de proyectos (2 ECTS)
Objectius: Sistemes i estructures de producció i gestió per desenvolupar diferents projectes pedagògics.

 • Docent: Mònica Arús
 • Dates: 10, 11 i 12 de desembre de 2021
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc El moviment com a eina expressiva: Dinàmiques del cos Bloque El movimiento como herramienta expresiva: Dinámicas del cuerpo (2 ECTS)
Objectius: Estudiar els diferents elements del moviment per enriquir i ampliar el treball interpretatiu dirigit a persones no professionals, amb atenció als elements creatius i pedagògics.

 • Docent: Claudia G. Moreso
 • Dates: 4, 5 i 6 de febrer de 2022
 • Horari: d divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00Bloc de Moviment aplicat a l’etapa infantil i primària / Bloque de Movimiento aplicado a la etapa infantil y primaria (2 ECTS)
Objectius: Introducció al treball de moviment en les etapes d’infantil i primària a través de l’experimentació i la pràctica. 

 • Docent: Marta Amatriain
 • Dates: 4, 5 i 6 de febrer de 2022
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

 

Bloc de Projectes pedagògics / Bloque de Proyectos Pedagógicos (2 ECTS)
Objectius: Anàlisi de diferents projectes i les seves metodologies com a nova eina d’investigació o creació pedagògica.

 • Docents i dates: Marta Filella, 25/02/2022 de 15:00 a 20:00; Eva Garcia, 26/02/2022 de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; Montserrat Ismael/Mercat de les Flors, 27/02/2022 de 9:00 a 14:00 
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc de Tècnica de veu i Interpretació / Bloque de Técnica de voz e Interpretación (2 ECTS)
Objectius: Adquirir recursos per desenvolupar les possibilitats expressives a través de tècniques d’interpretació, de veu i de manipulació d’objectes.

Apartat 1 Tècnica de Veu Apartado 1 Técnica de Voz

 • Docent: Mariona Sagarra
 • Dates: 11 i 12 de març de 2022
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00

 
Apartat 2 Tècnica d’Interpretació / Apartado 2 Técnica de Interpretación

 • Docent: Concha Milla
 • Dates: 12 i 13 de març de 2022
 • Horari: dissabte de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc de Composició del moviment / Bloque de Composición del movimiento (2 ECTS)
Objectius: Tècniques per desenvolupar processos creatius a través del moviment. 

 • Docent: Àngels Margarit
 • Dates: 11, 12 i 13 de març de 2022
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc de l’objecte i el titella / Bloque del objeto y el títere (2 ECTS)
Objectius: Reflexionar sobre les aplicacions educatives, socials i terapèutiques dels titelles i objectes. Adquisició de tècniques d'improvisació i de manipulació d'objectes i desenvolupament de la capacitat per dissenyar projectes amb titelles.

 • Docent: Maria Castillo
 • Dates: 25, 26 i 27 de març de 2022
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

Objectius: Estudi dels diferents elements del moviment per enriquir i ampliar el treball interpretatiu dirigit a persones no professionals amb atenció als elements creatius i pedagògics.

Bloc Dansa-Teatre/ Bloque Danza-Teatro (2 ECTS)
Objectius: Conceptes bàsics i tècniques del llenguatge de la dansa-teatre partint del text o de  la improvisació, arribant a composar escenes organitzades pels estudiants.

 • Docent: Enric Ases
 • Dates: 1, 2 i 3 d'abril de 2022
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

 

Bloc de Diversitat i Teatre / Bloque de Diversidad y Teatro (2 ECTS)
Objectius: Integrar en el grup les persones amb diversitat intel·lectual segons les seves possibilitats.

 • Docent: Clàudia Cedó
 • Dates: 6, 7 i 8 de maig de 2022
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc Diversitat i moviment / Bloque de Diversidad y movimiento (2 ECTS)
Objectius: Aprofundiment en els processos d'ensenyament- aprenentatge per a persones amb diversitat funcional.

 • Docent: Neus Canalías
 • Data: 6, 7 i 8 de maig de 2022
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x