Logo Institut del Teatre

ESAD (Interpretació | Direcció i Dramatúrgia | Escenografia)

Comparteix

Aquestes són algunes de les preguntes més freqüents que rebem relacionades amb els estudis de Teatre a l'Escola Superior d'Art Dramàtic, ESAD. Si no trobes resposta en aquest llistat posa't en contacte amb nosaltres.

Tipus d’estudis

Quin tipus d'estudis ofereix l'ESAD?
L'Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD) atorga el títol superior en art dramàtic, corresponent al primer cicle o grau de l’espai europeu d’educació superior. Consta de tres especialitats: Direcció escènica i dramatúrgia; Escenografia i Interpretació. Pots consultar més informació de cada una de les especialitats en aquest enllaç

Quina durada tenen els estudis de l’ESAD?
El programa d’estudis té una durada de quatre cursos acadèmics.

Quins són els horaris dels estudis que ofereix l'ESAD?
Es concentren majoritàriament als matins, de dilluns a divendres, de 8 a 15.00 h en les especialitats d'Escenografia i Direcció escènica i Dramatúrgia mentre que a Interpretació són de dilluns a divendres de 8:30h a 19:00h aproximadament. Per més detall pots consultar l'apartat calendari i horaris acadèmics

Quin cost tenen els estudis que ofereix l'ESAD?
Tot i que depèn del nombre de crèdits a què l’alumne es matriculi, un curs acadèmic complet té un cost de 1.930,80 (60 ECTS, 32,18 € crèdit). Per més detall consulta l'apartat: Taxes i preus públics

Quants alumnes s’admeten per promoció a l’ESAD?
El nombre d'alumnes admesos pot variar cada any però generalment és:

— Direcció escènica i Dramatúrgia: 12 alumnes nous
— Escenografia: 12 alumnes nous
— Interpretació:  36 alumnes nous

En quina llengua s’imparteixen els estudis de l'ESAD?
La llengua vehicular i de comunicació del centre és el català.

Puc fer alguna visita per conèixer l'escola i els seus estudis?
Cada any organitzem durant el mes d’abril diverses sessions de portes obertes per a totes aquelles persones interessades en conèixer els seus estudis. També realitzem visites per escoles sota demanda, oferim xerrades als centres que hi tinguin interès i som presents al Saló de l'Ensenyament. Per més informació consulta l'apartat: Portes Obertes.

Requisits i proves d’accés

Quins són els requisits d’accés a l'ESAD?
Haver assolit el Batxillerat, independentment de la modalitat que s’hagi escollit, o haver superat les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, i superar les proves d’accés específiques. No cal haver superat les PAAU. En cas que els aspirants hagin cursat els estudis a l’estranger, cal tramitar l’homologació dels estudis equivalents al Batxillerat davant del Ministeri d’Educació o el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Per més informació consulta l'apartat Futurs Estudiants de l'ESAD

Si no tinc el Batxillerat, puc fer les proves d’accés a l’ESAD?
Per als més grans de 18 anys d’edat, o complerts durant l’any en curs, que no estiguin en possessió del títol de Batxillerat ni hagin superat les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, podran obtenir el requisit acadèmic si superen prèviament una prova general en relació als objectius de Batxillerat organitzada per la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic (el període d'inscripció habitualment s'obre el mes de març i finalitza el mes d'abril del mateix any), mitjançant l’aplicació informàtica disponible al web del Departament d’Ensenyament. Per a més informació visiteu la pàgina del Departament d’Educació de la Generalitat: Prova per a aspirants sense el requisit acadèmic

Quan es donen a conèixer les bases de les proves d'accés de l'ESAD?
La informació detallada del contingut i el calendari de les proves d’accés es publica, habitualment, a partir de la segona quinzena del mes de març. Pots donar-te d'alta del butlletí de notícies de l'Institut del Teatre per estar informat. 

Quan i com es formalitza la inscripció a les proves d’accés de l’ESAD?
El període d’inscripció acostuma a ser entre el mes d'abril i maig. La informació relativa a les convocatòries de proves d’accés es difon a través de la pàgina web de l'Institut del Teatre. Consulta l'enllaç: Proves d'accés ESAD.

Quan tenen lloc les proves d’accés a l’ESAD?
Les proves d’accés tenen lloc anualment, al llarg del mes de maig, juny i juliol, en diverses sessions. Per més informació consulta l'enllaç: Proves d'accés ESAD.

Quin és el contingut de les proves d’accés a l’ESAD?
La prova d’accés consta d’un exercici escrit, comú a les tres especialitats de l’ESAD, i dos exercicis específics per a cadascuna d’elles. Un per valorar les diferents habilitats necessàries per cursar els estudis i l’altra per tal de valorar les capacitats de cada aspirant. En el cas de l’especialitat d’Interpretació és important tenir un cert nivell de dicció catalana. Per més informació consulta l'enllaç: Proves d'accés ESAD.

Com puc sol·licitar l'adaptació de les proves d'accés si tinc necessitats educatives especials? 
Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que en tinguin el reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per participar en la prova d'accés. A aquests efectes, les persones interessades han de presentar la sol·licitud a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). És la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa qui resol la sol·licitud d'adaptació de la prova i comunica a l'Institut del Teatre les mesures a aplicar. Per més informació consulta l'enllaç: alumnes amb necessitats educatives especials.


Com es puntuen les proves d’accés a l’ESAD?
La qualificació final de les proves d’accés és el resultat d’aplicar la mitjana aritmètica entre les notes obtingudes a l’exercici escrit comú i als dos exercicis específics. Per més informació consulta l'enllaç: Proves d'accés ESAD.

Si sóc estranger, em cal alguna documentació específica?
A més de l’homologació d’estudis de Batxillerat, en cas de ser admès com a alumne oficial de l’ESAD, caldrà que es tramiti el NIE (Número d’Identificació d’Estranger) a l'efecte de poder tramitar l’alta del número de la Seguretat Social.Per més informació contacta amb la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre.

Altres

A quines beques es pot optar per cursar els estudis de l’ESAD?
Els alumnes tenen dret a demanar les beques oficials que cada any concedeix el Ministeri d’Educació per a desplaçament o materials. També poden optar als ajuts econòmics propis de l’ESAD tots els alumnes oficials que hagin acabat el curs i que compleixin determinats requisits econòmics i acadèmics. Per més informació consulta l'apartat: Beques i Ajuts.

Com puc convalidar assignatures de la meva llicenciatura amb les de l'ESAD?
La convalidació d’assignatures d’altres llicenciatures amb les de l’ESAD és un tràmit que s’ha de fer necessàriament davant del Ministeri d’Educació. És aquest organisme qui té la capacitat normativa per convalidar o homologar estudis artístics. Per més informació contacta amb la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre.

Com puc traslladar el meu expedient des d’una altra escola oficial a l'ESAD?
Els alumnes d’altres escoles superiors d’art dramàtic, oficials i d’àmbit espanyol, que vulguin continuar els seus estudis a l’Institut del Teatre, poden sol·licitar el trasllat d’expedient. Per resoldre les sol·licituds de trasllat es tindran en compte un mínim de criteris acadèmics i caldrà que es presenti, en el període que s’estableixi a aquest efecte, la documentació acreditativa de la seva situació acadèmica. Pots consultar més informació en l'apartat: Trasllat d'Expedient 

De quins programes d'intercanvi amb altres països em puc beneficiar com a estudiant de l'ESAD?
L’ESAD té signats acords per a la mobilitat d’estudiants amb institucions d’ensenyament superior artístic d’àmbit europeu en el marc del programa ERASMUS i també amb Llatinoamèrica. Per més informació consulta l'apartat: Mobilitat Internacional

Més informació a la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre.

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x