Logo Institut del Teatre

28 de març de 2019


Convalidació directa

La convalidació directa és aquella que permet convalidar unitats formatives comuns entre especialitats dels estudis de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (formació inicial cursada a l’ESTAE).

En el cas que un alumne hagi superat el recorregut formatiu corresponent a una de les especialitats i vulgui cursar-ne una altra, podrà obtenir el reconeixement  de les unitats formatives comunes. En aquest cas se li aplicarà d’ofici la convalidació amb la qualificació obtinguda anteriorment.

La unitat formativa constarà a l’expedient com a “Convalidada” amb nota i  computarà a efectes de la qualificació final dels estudis.

Convalidació singular

La convalidació singular es pot sol·licitar, per convalidar  unitats formatives amb continguts equivalents, impartits i superats en altres estudis de igual o superiors nivell acadèmic. Caldrà aportar junt amb l’instancia de sol·licitud, el certificat dels estudis amb especificació de la càrrega lectiva i l’índex de continguts de les matèries.

Aquesta convalidació la resol la comissió de convalidacions de l’escola.

La unitat formativa constarà a l’expedient com a “Convalidada”, sense nota i no computarà a efectes de la qualificació final dels estudis.

En cas que la comissió de convalidacions dictamini que no es pot aplicar la convalidació singular, l’alumne s’haurà de matricular de la unitat formativa i cursar-la en la seva totalitat. 

Exempció de la unitat formativa Pràctiques d’empresa

Els alumnes inscrits a l’ESTAE que acreditin que han assolit els objectius de la formació en el centre de treball de manera parcial o total, mitjançant l’experiència laboral podran demanar l’exempció de la unitat formativa pràctiques d’empresa i el reconeixement de crèdits per activitat professional.

La sol·licitud s’acompanyarà dels corresponents documents acreditatius (contractes, plans d’activitat, tasques desenvolupades...) segons el model de l’escola.

La formació en centres de treball és específica de cada especialitat i, per tant, no es pot convalidar en el cas d’estar cursant una segona especialitat a l’ESTAE.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x