Logo Institut del Teatre

El curs de postgrau d'IT Dansa té per objectiu l'excel·lència tècnica i artística dels ballarins i ballarines. En el marc de la formació es produeixen espectacles d'alt nivell que es presenten com a jove companyia de dansa de l'Institut del Teatre en el circuit teatral.

A continuació es detallen les bases que regulen l'accés i estada:

Durada del curs de postgrau

El curs té una durada de dos anys i podrà, excepcionalment, ser prorrogat fins a un màxim de tres anys, si la Comissió Rectora ho considera oportú, amb una càrrega màxima lectiva de set hores diàries, durant onze mesos a l'any, excepte en el període de pràctiques durant el qual l'horari el determinarà el/la director/a del curs.

Places

El curs de postgrau per a ballarins i ballarines disposa de:

— Fins a 16 places de ballarins i ballarines titulars.

— Excepcionalment, fins a 2 places de graduats/des en pràctiques.

Requisits i sol·licituds

Tots els aspirants hauran de demostrar una sòlida base de dansa clàssica i coneixements de dansa contemporània.

Ballarí/na titular de Conservatori Professional de Dansa:

Hi haurà una primera selecció adreçada als aspirants titulats del Conservatori Professional de Dansa.

Requisits:

Podran sol·licitar l'admissió al curs els ballarins i ballarines que reuneixin els requisits següents:

— Els alumnes que hagin obtingut el títol oficial, dins dels dos darrers cursos acadèmics, en qualsevol de les especialitats del Conservatori Professional de Dansa de l'Institut del Teatre.

— Els estudiants del darrer curs de qualsevol de les especialitats de dansa de l'Institut del Teatre, els quals, en cas de ser admesos, no es podran incorporar al curs fins haver finalitzat els seus estudis.

Selecció:

El/la director/a de l'EESA-CPD i el/la dDirector/a del durs de postgrau faran un seguiment exhaustiu dels alumnes de 6è curs de dansa del Conservatori Professional. Aquest seguiment donarà lloc a un informe d'avaluació i una proposta d'admissió al curs de postgrau, que s'haurà de presentar a la Comissió Rectora.

La Comissió Rectora pot demanar proves tècniques i entrevistes als aspirants, si ho considera oportú. També es podrà assessorar pels professionals i docents que consideri adient.

La Comissió Rectora assignarà les places vacants d'acord amb el resultat del procés de selecció.

Ballarí/ina titular extern

Excepcionalment, i en cas de que restin places per adjudicar, podran ser admesos els ballarins i ballarines externs que tinguin un nivell de formació equivalent, que haurà de ser apreciat per un comitè de selecció mitjançant audició, i que tinguin fins a 23 anys, com a màxim, en el moment de presentar la sol·licitud.

Aquests aspirants hauran de:

—Presentar instància al Registre de l'Institut del Teatre (plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona, telèfon 93 227 39 00) en el termini que fixi la convocatòria específica, la qual es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

— Manifestar en la instància que reuneixen les condicions exigides i que accepten el contingut d'aquesta convocatòria.

— Acompanyar document acreditatiu del títol exigit, fotocòpia del DNI o equivalent, i currículum acadèmic i professional.

Selecció:

— El Comitè de selecció serà nomenat per la Comissió Rectora.

— Es tindrà en compte el currículum acadèmic i artístic dels aspirants.

— La Comissió Rectora assignarà les places vacants d'acord amb els informes i la proposta del Comitè de Selecció.

El llistat dels aspirants seleccionats per al curs objecte de la convocatòria serà publicat en el tauler d'anuncis de l'Institut del Teatre.

Graduat/da en pràctiques

Excepcionalment, podran ser admesos com a graduat/da en pràctiques (fins a un màxim de 2 places) els aspirants del Conservatori Professional de Dansa que, tot i tenir els requisits de titulació i nivell tècnic per a ser admesos/es a IT Dansa, no tenen el perfil específic per accedir com a titulars del curs de postgrau. La finalitat d'aquesta figura és adequar el nivell tècnic i artístic d'aquests graduats amb el perfil d'excel·lència del curs de postgrau de dansa de l'Institut del Teatre.

Selecció

En el mateix procés de selecció dels aspirants del Conservatori Professional de Dansa de l'Institut del Teatre, les direccions del curs de postgrau i del Conservatori Professional de Dansa, han de decidir, conjuntament, si excepcionalment, convé admetre 2 graduats/es en pràctiques, com a màxim.

Els graduats de l'EESA/CPD que hagin estat seleccionats com a graduats en pràctiques han de participar activament a les classes i assajos d'IT Dansa durant 1 curs acadèmic, per tal d'adequar-se al perfil tècnic i artístic i per aprendre el repertori d'IT Dansa.

Els graduats en pràctiques hauran de comprometre's a assistir a les classes i assajos corresponents a l'any acadèmic.

Els graduats en pràctiques tindran el dret de tornar a passar la prova de selecció o audició, al proper curs acadèmic en igualtat de condicions que la resta de graduats del Conservatori Professional de Dansa.

Tipologia d'alumnes en el curs de postgrau

Els alumnes tindran la condició de:

— Els ballarins/es titulars seran aquells que ocupin una de les 16 places del curs de postgrau.

— Els graduat/des en pràctiques seran aquells alumnes que, tot i tenir els requisits de titulació i nivell tècnic per a ser admès/a al curs de postgrau per a ballarins i ballarines, no tenen el perfil específic per accedir com a titulars.

— Els ballarins/es substituts/es seran aquells graduats en pràctiques que, en cas de baixa d'un ballarí/na titular, ocupi de manera provisional, la seva plaça. En cap altre cas, els graduats en pràctiques podran intervenir com a ballarins/es en una representació.

El curs de postgrau no admet alumnes oients. 

Matrícula i certificat

Els aspirants seleccionats com a becaris hauran de formalitzar la seva matrícula. La matrícula serà gratuïta, però hauran d'abonar la corresponent assegurança escolar.

Al final del curs els alumnes rebran, si és el cas, certificat acreditatiu del seu aprofitament i no podran presentar-se a una nova convocatòria.

La durada del curs de postgrau estarà subjecte a la valoració que el/la director/a faci de l'aprenentatge individual en cada cas. Mai podrà excedir el període de permanència al curs a més de 3 anys en total.

Els graduats en pràctiques es faran càrrec de l'assegurança escolar, com fan la resta de ballarins i ballarines titulars d'IT Dansa.

Els graduats en pràctiques podran obtenir al final de l'any acadèmic una acreditació que reculli la seva dedicació i l'any de formació que hauran rebut.

Beques

Els alumnes matriculats rebran una beca durant tot el període que gaudeixin d'aquesta condició. L'import de la beca serà el següent:

— Els dotze primers mesos: 420,71 euros mensuals.

— Els mesos successius: 540,91 euros mensuals.

La percepció per part dels alumnes d'aquestes beques, a causa del seu caràcter de perfeccionament docent i professional, no pressuposa relació laboral, vinculació administrativa o prestació de serveis de cap mena entre el becari i l'Organisme Autònom Institut del Teatre, ni donarà lloc a la seva inclusió en la Seguretat Social.

Qualsevol càrrega o impost que pogués generar la beca seria a càrrec del beneficiari.

Als efectes disciplinaris les beques podran ser revocades, d'acord amb la normativa aplicable.

L'alumne/a del postgrau que decideixi abandonar el curs anual un cop iniciat, haurà de fer la devolució de la totalitat de la beca atorgada per aquell curs. Qualsevol excepció a aquest requisit, haurà de ser sol·licitada a la Comissió Rectora, que presentarà la proposta al Director General, per a ser elevada a la Junta de Govern de l'Institut del Teatre.

Els graduats en pràctiques no percebran la beca corresponent al curs de postgrau per a ballarins i ballarines.

Mentre un/a graduat/a en pràctiques realitzi funcions de ballarí/na substitut/a tindrà dret a percebre la part corresponent de la beca de l'Institut del Teatre.

Ajuts a la manutenció

Els alumnes del curs de postgrau percebran, en el supòsit que hagin de desplaçar-se amb motiu d'una actuació, un ajut a la manutenció segons el següent detall:

— Desplaçament de mitja jornada dins l'Estat: 15,03 euros/dia.

— Desplaçament d'una jornada sencera dins l'Estat: 30,05 euros/dia.

— Desplaçament de mitja jornada fora de l'Estat: 18,03 euros/dia.

— Desplaçament d'una jornada sencera fora de l'Estat: 36,06 euros/dia.

En el cas dels desplaçaments dels graduats/des en pràctiques per actuacions fora de l'Institut del Teatre, la direcció del curs de postgrau proposarà a la Comissió Rectora, la conveniència d'incloure o no al/la graduat/da en pràctiques. En cas de resultar inclosos en els desplaçaments, els graduats en pràctiques estaran coberts per l'assegurança a càrrec de l'Institut del Teatre, com la resta de ballarins/es.

Els graduats en pràctiques no tindran dret a rebre ajudes a la manutenció si hi ha actuacions, a excepció que ho facin des de la funció de ballarí/na substitut/a.

Avaluació

El/la director/a del curs de postgrau emetrà un informe detallat d'avaluació anual a la Comissió Rectora, de cada un dels ballarins titulars. El no assoliment del nivell suficient donarà lloc a la baixa del curs.

Igualment podran ser motius de baixa, en qualsevol moment del curs, la inassistència, la falta de dedicació o d'interès o qualsevol altra actitud o situació que comporti un aprofitament insuficient. El/la director/a del curs haurà de presentar, també en aquest cas, un informe a la Comissió Rectora.

La Comissió Rectora estudiarà els informes i validarà la baixa si ho creu oportú.

La baixa comporta la pèrdua de la corresponent beca, excepció feta dels supòsits assenyalats a l'apartat relatiu a les beques.

Pels graduats/es en pràctiques, en el cas que la direcció del curs de postgrau presenti un informe negatiu de la participació del graduat en pràctiques a la Comissió Rectora, aquesta podrà decidir la no continuïtat de les pràctiques d'aquest graduat/da.

Obligacions dels estudiants

Tots els estudiants hauran de seguir el treball del curs de postgrau regularment.

Més informació:

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x