Logo Institut del Teatre

L'especialitat de Pedagogia de la Dansa s'adreça a ballarins i ballarines que es vulguin capacitar professionalment per a la docència de la dansa tant en centres oficials com no oficials.

Capçalera estudis pedagogia de la dansa CSD

Objectius i itineraris

Perfil professional

Pla d’estudis

Calendari acadèmic i horaris

Reconeixement i validació de crèdits

Pràctiques

Treball final

Plans docents

Pla docent 1r curs de l’especialitat Pedagogia de la dansa

Pla docent 2n curs de l’especialitat Pedagogia de la dansa

Pla docent 3r curs de l’especialitat Pedagogia de la dansa

Pla docent 4t curs de l’especialitat Pedagogia de la dansa

 

Objectius i itineraris

Els estudis de l'especialitat de Pedagogia de la dansa del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre estan adreçats a ballarins i ballarines que es vulguin capacitar professionalment per a la docència de la dansa.

L'especialitat de Pedagogia de la dansa s’orienta a la formació dels futurs docents de dansa per tal que desenvolupin la seva professió en qualsevol àmbit: estudis de dansa oficials i no oficials, centres artístics i culturals, política educativa, intervenció social, gestió, etc.

La formació s’estructura en tres itineraris, dels quals es pot consultar la seva estructura dins del Pla d’estudis de l'especialitat de Pedagogia de la dansa:

 • Pedagogia de la dansa clàssica
 • Pedagogia de la dansa contemporània
 • Pedagogia de la dansa espanyola

 

Al llarg dels estudis es realitzen pràctiques, guiades per professors, amb alumnes joves que cursen el Grau Professional al Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre i amb alumnes d'altres centres que tot just estan iniciant l'aprenentatge de la dansa.

Perfil professional

El Reial Decret  632/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau de dansa, defineix el perfil professional del graduat en dansa en l’especialitat de Pedagogia de la dansa com a  professional altament qualificat per a la transmissió i anàlisis de la dansa. Ha de conèixer profundament diferents tècniques, escoles i repertoris de dansa, així com tècniques corporals i llenguatges de moviment des de les perspectives biomecàniques, històrica, artística, expressiva i interpretativa, entre d’altres. Posseeix la sensibilitat, els coneixements i les eines pedagògiques imprescindibles (coneixements tècnics, de repertori, disciplinars, metodològics, didàctics, d’avaluació, d’investigació, musicals i psicològics, entre d’altres), per exercir com a  pedagog/a de la dansa en contextos diversos i amb criteris d’eficàcia i qualitat. Ha d’estar obert a les innovacions educatives, artístiques, culturals, socials i científiques. Està capacitat per analitzar el context en el que se desenvolupa la seva activitat, planificant i organitzant els seus projectes educatius, artístics, culturals i socials.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis de l’especialitat de Pedagogia de la dansa està dissenyat per assolir el perfil i les competències en base a una acció formativa de 240 ECTS (European Credit Transfer System), repartits en quatre anys a raó de 60 ECTS cada un. Els crèdits repartits en les diferents matèries són de formació bàsica, obligatoris, optatius, pràctiques externes i treball final, com la formació s’estructura en tres itineraris (dansa clàssica, dansa contemporània i dansa espanyola) es pot consultar la distribució d’assignatures optatives d’especialització dins del Pla d’estudis.

- Calendari acadèmic i horaris:

Podeu consultar el calendari acadèmic i horaris aquí.

- Reconeixement  i validació de crèdits:

El Conservatori Superior de Dansa (CSD), sota l’aprovació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pot realitzar el reconeixement i validació de crèdits derivats d’activitats acadèmiques i/o professionals dels seus estudiants a partir de tres supòsits diferents:

 • Normativa i protocol de reconeixement de crèdits per activitats professionals CSD
 • Reconeixement de 6 crèdits per activitats de participació CSD
 • Reconeixement de crèdits per altres estudis cursats a l’EEES

Pots consultar la informació específica consultant l'apartat sobre el reconeixement de crèdits del CSD.

La documentació i sol·licitud s’han de presentar a la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre.

- Normativa general sobre reconeixement de crèdits:

 • Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d’aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors
 • Reial Decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’Educació Superior

 

- Pràctiques:  

Dins del currículum de la titulació superior de dansa de l’Institut del Teatre es contemplen les pràctiques externes com a part complementària de la formació acadèmica. Les pràctiques externes es poden realitzar a 3r o a 4t curs en qualsevol de les especialitats de la titulació. Són assignatures de 3 ECTS, de caràcter obert, amb un treball de competències múltiples i variades segons el tipus d’activitat que es porti a terme. L’objectiu de les pràctiques externes és el de incentivar la pràctica pedagògica i coreogràfica fora del centre, per potenciar la relació laboral dels alumnes amb la professió.

Podeu consultar els convenis de pràctiques vigents aquí.

A més, l’especialitat de Pedagogia de la dansa té dues assignatures més de pràctiques: “Assistència pedagògica” al 3r curs i “Pràcticum” al 4t curs:

 • L’assignatura ”Assistència pedagògica” és obligatòria i de 3 ECTS, permet oferir a l’alumne la possibilitat d’assistir a un professor de dansa en el procés d’impartició d’una classe durant un període de temps determinat, tenint en compte els factors observacionals i de pràctica adequats al nivell de responsabilitat, facilita l’apropament de l’alumne a la reflexió i als aspectes pràctics que intervenen en la docència de dansa. Podeu consultar el Pla docent aquí.
 • L’assignatura “Pràcticum” és obligatòria i de 6 ECTS, consisteix en l’aplicació pràctica per part de l’alumne dels diferents coneixements que ha anat adquirint al llarg dels seus estudis, en un context real i concret. Facilita l’apropament de l’alumne a la pràctica real de la docència sota la supervisió d’un professional de l’àmbit del Pràcticum i un tutor del centre col·laborador on es realitzin aquestes pràctiques. Podeu consultar el Pla docent aquí.

 

- Treball final

Protocol Treball Final Pedagogia de la dansa

El Treball Final de l’especialitat de Pedagogia de la dansa es realitza al 4t curs dels ensenyaments superiors de dansa. Aquesta assignatura té 9 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) amb un total de 90 hores presencials de treball i 135 hores per al treball autònom de l’alumnat.

L’assignatura de Treball Final d’aquesta especialitat contempla la integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides, així com la consecució dels següents objectius:

 • Coneixement i aplicació de les metodologies de la investigació educativa que permeten desenvolupar projectes propis relacionats amb la pedagogia de la dansa
 • Impuls d’equips i projectes d’innovació i investigació pedagògica, artística, tecnològica, documental i històrica entre d’altres
 • Aplicació pràctica per part de l’alumne dels diferents coneixements que ha anat adquirint al llarg dels seus estudis, en un context real i concret i/o l’aprofundiment de l’alumne/a en la pràctica docent i d’aplicació d’un projecte pedagògic. 

Es pot consultar el detall al Pla docent de l’assignatura

Si ets a punt de finalitzar els estudis, també pots consultar el serveis del "Servei de Graduats i Graduades" on trobaràs la "Guia de serveis i recursos".

Plans docents

Els plans docents són un instrument al servei de l’estudiant on es mostra tota la informació relativa a l’organització i planificació de les assignatures al llarg del curs. Constitueixen una eina bàsica amb informació detallada sobre les competències/resultats d’aprenentatge, els principals blocs temàtics i activitats temporalitzades, així com el sistema d’avaluació.

Pla docent primer curs

 

Pla docent tercer curs

Pla docent quart curs 

 

Continguts relacionats

 • TS dansa_Conservatori Institut del teatre_ca.png

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x